Algemene voorwaarden Praktijk Mental Image


Graag voor de start van het consult onderstaande formulieren in vullen en mailen naar: praktijk.mental.image@gmail.com

 

  • Behandelovereenkomst, toestemmingsformulier en voorwaarden (2021) Klik hier 
  • Intake formulier (2021) Klik hier 

ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK MENTAL IMAGE

Om de cursussen en behandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteert Praktijk Mental Image een aantal algemene voorwaarden. Praktijk Mental Image hieronder te noemen "Therapeut" de klant hieronder te noemen "cliënt" Wanneer de cliënt een afspraak maakt of een workshop boekt gaat deze automatisch akkoord met de volgende algemene voorwaarden.  

 

Algemene aansprakelijkheid:

Voor een eerste behandeling zal er altijd een startgesprek/kennismaking/ anamnesegesprek plaatsvinden. Deze vindt plaats in de praktijk. Zonder een startgesprek vindt er geen behandeling plaats. Na dit gesprek bestaat de kans dat er doorverwezen wordt, de therapeut behoudt zich het recht, niet verder te behandelen. 

 

Voor herhaalde behandelingen zal steeds opnieuw een kort gesprekje plaatsvinden, dit is onderdeel van de behandeling. Hierin is de cliënt verantwoordelijk wijzigingen in zijn/haar situatie aan te geven. 

 

Voor en na elke behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de behandeling ervaren is. De therapeut behoudt zich het recht om een traject te beëindigen, wanneer dit op initiatief geschied van de therapeut zal de cliënt restitutie van vooruitbetaalde behandelingen terugontvangen. 

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid hiervan. Enkel dan kan er goed behandeld worden. Tegenvallende resultaten zijn vaak een gevolg van onjuiste of incomplete informatie.

 

De therapeut kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet behalen van een gewenste uitkomst. Wel zal de therapeut een inzet garantie geven en hiermee alles in haar mogelijkheid doen om te cliënten te helpen. 

Alle persoonlijke gegevens worden door de therapeut vertrouwelijk behandeld en nooit zonder toestemming aan derden verstrekt. Wanneer een behandelingstraject klaar is, worden de gegevens maximaal 3 maanden veilig bewaard. Hierna zullen deze worden vernietigd en zal er opnieuw een intakegesprek plaats moeten vinden voor vervolgbehandeling.

Overleg altijd vooraf met behandelend arts, fysiotherapeut, specialist of andere zorgverleners of therapie verstandig is.  

Voor een behandeling of workshop dient de cliënt altijd eerlijk te zijn over medicijngebruik en eventueel relevante medische historie.

 

Wanneer de cliënt een behandeling boekt geeft hij/zij hierbij aan geen zware psychische problematiek te hebben (denk aan psychoses), cliënt dient dit altijd aan te geven. Intake is altijd in overleg. Therapeut kan besluiten door te verwijzen. 

Therapeut zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen. Mijn services kunnen een aanvulling zijn op reguliere behandeling.

 

Therapeut onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses, hiervoor dient u naar een arts te gaan. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van Hypnotherapie, mindfulness, PSBK, massage en psychosocialetherapie. 

De cliënt maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Therapeut en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten.

 

Materialen, teksten en foto’s die tijdens behandelingen en workshops verstrekt worden zijn voor eigen gebruik en mogen niet worden doorgegeven aan derden.

Therapeut is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

Therapeut is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen in en om de praktijk.

Therapeut behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.

 

Uit respect voor privacy en rust wordt iedere cliënt en/of cursist vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, smartwatches, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de behandeling of workshop. In de praktijk is een klok aanwezig, deze houdt de therapeut in de gaten. Daarnaast kan het praktijknummer doorgeven worden aan dierbaren in geval van nood.

 

Een deel van de behandelingen wordt vergoed. De cliënt is zelf verantwoordelijk dit met de verzekering te regelen. Therapeut factureert niet direct aan verzekeraars.

 

Afspraken, prijzen en annulering:

Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Annulering dient per mail worden gedaan: praktijk.mental.image@gmail.com.

Na deze tijd of anulering of annulering via ander medium (zonder accoord bericht vanuit mental image) worden volledig aan de cliënt doorberekend. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de afspraak te laten gaan. Verplaatsen kan in goed overleg in uitzonderlijke gevallen wel, Praktijk Mental Image is hierin leidend. 

 

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

 

Boeking van een workshop/cursus wordt pas doorgevoerd na betaling van het inschrijfgeld. 

Factuur moet voor aanvang van de cursus zijn voldaan. 

Een gemaakte afspraak voor een workshop of behandeling kan kosteloos (min 48 uur voor aanvang) eenmalig opgeschoven worden. Hierna worden voor verschuiven € 30,00 administratiekosten in rekening gebracht. Annulering van een workshop/cursus/behandeling kan tot 2 weken van tevoren. Hierna worden er kosten in rekening gebracht. Afhankelijk van de annulering tijd en reden kan dit oplopen tot de volledige kosten van de workshop/cursus/behandeling.

I.        Annulering tot 2 weken voor aanvang van de workshop/cursus/behandeling - € 50,00. 

II.       Annulering binnen 2 weken voor aanvang van de workshop/cursus/behandeling is 100% van de cursuskosten verschuldigd.

III.      Bij korting op workshops, cursussen en therapie is geen restitutie van het reeds betaalde bedrag mogelijk.

 

I.v.m. eerdere afspraken, kan de cliënt maximaal 10 minuten voor de afspraak aanwezig zijn. Er is geen wachtruimte.

Als de cliënt te laat is zal de eindtijd van de therapie/workshop/cursus niet veranderen. De sessie wordt dan korter, hiervoor wordt geen korting berekend, het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om op tijd te komen. 

Betaling geschiedt vooraf via bank overboeking, pin of kan contant worden voldaan.

De therapeut behoudt zich het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus, behandeling of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers en therapeut van verdere deelneming aan de cursus/workshop of behandeling uit te sluiten. Er zal in dit geval geen restitutie plaatsvinden.

Een boeking wordt gedaan via mail. Wanneer therapeut en cliënt een datum overeen zijn gekomen is er officieel geboekt. De cliënt stemt hiermee automatisch in met de algemene voorwaarden en is zich bewust dat hij hiermee een betalingsverplichting aan gaat.

Therapeut behoudt zich het recht, om deelnemers die eerder gemaakte afspraken met de praktijk niet na zijn gekomen, te weigeren voor vervolgafspraken. Als deze al geboekt waren, zal restitutie plaatsvinden op basis van de standaard annuleringsregels

Prijzen zijn in Euro's en Inclusief de wettelijke btw tenzij anders aangegeven.

Alle tarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen.

Bij een incomplete hoeveelheid cursisten of ziekte van docent of therapeut houdt praktijk Mental Image zich het recht, om de cursus/behandeling te verzetten of te annuleren. Bij annulering worden het cursus/behandeling/workshop volgt er volledige restitutie van de kosten aan de cursist.  Overige door de cursist gemaakte kosten en/of geleden schade worden niet vergoed.

  

Hygiëne, veiligheid en respect:

Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat cliënt gewassen/gedoucht is.

Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw e-mailadres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.

Wederzijds respect is in een veilige sfeer voor zowel cliënt als therapeut een vanzelfsprekendheid tijdens een workshop en behandeling.

De therapeut is niet gediend van seksuele benadering van enige soort, dit zal leiden tot onmiddellijke annulering van de huidige en toekomstige afspraken. 

De therapeut is niet gediend van agressieve uitspattingen en/of dominant gedrag, dit zal leiden tot onmiddellijke annulering van de huidige en toekomstige afspraken. 

Gevoelige informatie die gedeeld wordt tijdens cursus of behandeling worden niet buiten de praktijk gedeeld.

Er wordt tijdens een workshop respectvol met elkaar omgegaan, er wordt niet geoordeeld over elkaars verhalen, gebeurt dit wel heeft Praktijk Mental Image het recht de boosdoener zonder restitutie uit de workshop te verwijderen om zo de veiligheid van de andere cursisten te garanderen. Ook tijdens behandelingen kan men wederzijds respect verwachten. 

Wanneer er foto’s gemaakt worden tijdens een cursus moet dit altijd in overleg, mede cursisten moeten in het kader van de AVG wet schriftelijk toestemming geven voor gebruik van foto en of filmmateriaal.

 

Klachten en geschillen:

Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Praktijk Mental Image beschikt over een klachtenreglement.

Praktijk Mental Image is aangesloten bij vakvereniging CAT hier kunnen klachten ook mee afgehandeld worden. Dit kan via https://gatgeschillen.nl/ 

Voor verdere vragen over de voorwaarden neem gerust contact op.

 

*wijzigingen voorbehouden.