Algemene voorwaarden Praktijk Mental Image


Graag voor de start van het consult onderstaande formulieren in vullen en mailen naar: praktijk.mental.image@gmail.com

 

  • Behandelovereenkomst, toestemmingsformulier en voorwaarden (2022) Klik hier 
  • Intake formulier (2022) Klik hier 
  • Privacy statement van deze website klik hier

GAT - ALGEMENE VOORWAARDEN voor Alternatieve / Complementaire Therapeuten

Opgesteld op 1 april 2019 te Zoetermeer

 

Opgesteld in de eerste maanden van 2019 door Mr. Suzanne van Dijsseldonk, GAT-commissielid. Auteursrecht: https://gatgeschillen.nl/

 

1. Toepasselijkheid

a.          Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij       (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer      ) of (één van) haar eigena(a)ren / bestuurder(s), verder aangeduid als “       ”, is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan.

b.         Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

c.          Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de patiënt/cliënt, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand afgewezen.

 

2. Begrippen

In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:

a.          Zorgaanbieder: therapeut (natuurlijk- of rechtspersoon) die is aangesloten bij een (of meerdere) erkende beroepsorganisatie(s) genaamd      ;

b.         Overeenkomst: gesloten (behandel)overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de patiënt/cliënt

c.          Partijen: Zorgaanbieder en patiënt/cliënt (ook wel tegenpartij genoemd)

d.         Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.

 

3. Aanvaarding van opdrachten

Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd.

Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de patiënt/cliënt, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd.

Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen.

 

4. Duur overeenkomst en ontbinding

a.          Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd.

b.         Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

-           De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

-           Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

c.          Enig recht van de patiënt/cliënt op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder met welke vordering ook van de patiënt/cliënt op de zorgaanbieder is uitdrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de patiënt/cliënt te verrekenen met eventuele vorderingen die de patiënt/cliënt heeft op de zorgaanbieder.

 

5. Annulering

a.          Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.

b.         Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

-           Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.

-           Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 50% van het bedrag de afspraak verschuldigd.

-           Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.

-           Indien een consult op verzoek van een patiënt/cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de patiënt/cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.

-           Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.

-           De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

 

6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.

a.          De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de patiënt/cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder toestemming heeft verkregen.

b.         De zorgaanbieder zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

c.          De zorgaanbieder zal rapportages over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van de patiënt/cliënt verstrekken, met inachtneming van de AVG.

 

7. Overmacht

Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de zorgaanbieder, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

 

8. Facturering en betaling

a.          Alle prijzen zijn in Euro’s (€). Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. / omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is.

b.         Dienstverlening voor particuliere patiënten/cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut/natuurgeneeskundige tegen overleg van een factuur te worden voldaan.

c.          Dienstverlening voor patiënten/cliënten niet zijnde particulieren, zal door de zorgaanbieder volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.

d.         Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.

e.          Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de patiënt/cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de zorgaanbieder te betalen.

f.          Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

g.          De zorgaanbieder is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

h.         Indien sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen.

i.          Bij overschrijding van de betalingstermijn is de patiënt/cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De zorgaanbieder is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De zorgaanbieder zal de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De patiënt/cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de patiënt/cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

9. Aansprakelijkheid

a.          Bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting.

b.         De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de patiënt/cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder.

c.          De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

d.         De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

e.          De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.

f.          In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de patiënt/cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

g.          De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc.

 

10. Toepasselijk recht en geschillen

a.          Op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing.

b.         In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

11. Overige bepalingen

a.          Indien één of meerdere artikelen van huidige algemene voorwaarden nietig worden verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige artikelen van huidige algemene voorwaarden.

 

DISCLAIMER

De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud noch is de eigenaar van de website aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze website. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut die erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie. De behandelingen die op huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg. De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd worden.


12. Algemene aansprakelijkheid:

Voor een eerste behandeling zal er altijd een startgesprek/kennismaking/ anamnesegesprek plaatsvinden. Deze vindt plaats in de praktijk. Zonder een startgesprek vindt er geen behandeling plaats. Na dit gesprek bestaat de kans dat er doorverwezen wordt, de therapeut behoudt zich het recht, niet verder te behandelen. 

 

Voor herhaalde behandelingen zal steeds opnieuw een kort gesprekje plaatsvinden, dit is onderdeel van de behandeling. Hierin is de cliënt verantwoordelijk wijzigingen in zijn/haar situatie aan te geven. 

 

Voor en na elke behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de behandeling ervaren is. De therapeut behoudt zich het recht om een traject te beëindigen, wanneer dit op initiatief geschied van de therapeut zal de cliënt restitutie van vooruitbetaalde behandelingen terugontvangen. 

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid hiervan. Enkel dan kan er goed behandeld worden. Tegenvallende resultaten zijn vaak een gevolg van onjuiste of incomplete informatie.

 

De therapeut kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet behalen van een gewenste uitkomst. Wel zal de therapeut een inzet garantie geven en hiermee alles in haar mogelijkheid doen om te cliënten te helpen. 

Alle persoonlijke gegevens worden door de therapeut vertrouwelijk behandeld en nooit zonder toestemming aan derden verstrekt. Wanneer een behandelingstraject klaar is, worden de gegevens maximaal 3 maanden veilig bewaard. Hierna zullen deze worden vernietigd en zal er opnieuw een intakegesprek plaats moeten vinden voor vervolgbehandeling.

Overleg altijd vooraf met behandelend arts, fysiotherapeut, specialist of andere zorgverleners of therapie verstandig is.  

Voor een behandeling of workshop dient de cliënt altijd eerlijk te zijn over medicijngebruik en eventueel relevante medische historie.

 

Wanneer de cliënt een behandeling boekt geeft hij/zij hierbij aan geen zware psychische problematiek te hebben (denk aan psychoses), cliënt dient dit altijd aan te geven. Intake is altijd in overleg. Therapeut kan besluiten door te verwijzen. 

Therapeut zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen. Mijn services kunnen een aanvulling zijn op reguliere behandeling.

 

Therapeut onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses, hiervoor dient u naar een arts te gaan. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van Hypnotherapie, mindfulness, PSBK, massage en psychosocialetherapie. 

De cliënt maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Therapeut en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten.

 

Materialen, teksten en foto’s die tijdens behandelingen en workshops verstrekt worden zijn voor eigen gebruik en mogen niet worden doorgegeven aan derden.

Therapeut is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

Therapeut is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen in en om de praktijk.

Therapeut behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.

 

Uit respect voor privacy en rust wordt iedere cliënt en/of cursist vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, smartwatches, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de behandeling of workshop. In de praktijk is een klok aanwezig, deze houdt de therapeut in de gaten. Daarnaast kan het praktijknummer doorgeven worden aan dierbaren in geval van nood.

 

Een deel van de behandelingen wordt vergoed. De cliënt is zelf verantwoordelijk dit met de verzekering te regelen. Therapeut factureert niet direct aan verzekeraars.

 

13. Sessie tijden: 

 I.v.m. eerdere afspraken, kan de cliënt maximaal 10 minuten voor de afspraak aanwezig zijn. Er is geen wachtruimte.

Als de cliënt te laat is zal de eindtijd van de therapie/workshop/cursus niet veranderen. De sessie wordt dan korter, hiervoor wordt geen korting berekend, het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om op tijd te komen. 

Betaling geschiedt vooraf via bank overboeking, pin of kan contant worden voldaan.

De therapeut behoudt zich het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus, behandeling of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers en therapeut van verdere deelneming aan de cursus/workshop of behandeling uit te sluiten. Er zal in dit geval geen restitutie plaatsvinden.

Een boeking wordt gedaan via mail. Wanneer therapeut en cliënt een datum overeen zijn gekomen is er officieel geboekt. De cliënt stemt hiermee automatisch in met de algemene voorwaarden en is zich bewust dat hij hiermee een betalingsverplichting aan gaat.

Therapeut behoudt zich het recht, om deelnemers die eerder gemaakte afspraken met de praktijk niet na zijn gekomen, te weigeren voor vervolgafspraken. Als deze al geboekt waren, zal restitutie plaatsvinden op basis van de standaard annuleringsregels

Prijzen zijn in Euro's en Inclusief de wettelijke btw tenzij anders aangegeven.

Alle tarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen.

Bij een incomplete hoeveelheid cursisten of ziekte van docent of therapeut houdt praktijk Mental Image zich het recht, om de cursus/behandeling te verzetten of te annuleren. Bij annulering worden het cursus/behandeling/workshop volgt er volledige restitutie van de kosten aan de cursist.  Overige door de cursist gemaakte kosten en/of geleden schade worden niet vergoed.

  

14. Hygiëne, veiligheid en respect:

Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat cliënt gewassen/gedoucht is.

Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw e-mailadres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.

Wederzijds respect is in een veilige sfeer voor zowel cliënt als therapeut een vanzelfsprekendheid tijdens een workshop en behandeling.

De therapeut is niet gediend van seksuele benadering van enige soort, dit zal leiden tot onmiddellijke annulering van de huidige en toekomstige afspraken. 

De therapeut is niet gediend van agressieve uitspattingen en/of dominant gedrag, dit zal leiden tot onmiddellijke annulering van de huidige en toekomstige afspraken. 

Gevoelige informatie die gedeeld wordt tijdens cursus of behandeling worden niet buiten de praktijk gedeeld.

Er wordt tijdens een workshop respectvol met elkaar omgegaan, er wordt niet geoordeeld over elkaars verhalen, gebeurt dit wel heeft Praktijk Mental Image het recht de boosdoener zonder restitutie uit de workshop te verwijderen om zo de veiligheid van de andere cursisten te garanderen. Ook tijdens behandelingen kan men wederzijds respect verwachten. 

Wanneer er foto’s gemaakt worden tijdens een cursus moet dit altijd in overleg, mede cursisten moeten in het kader van de AVG wet schriftelijk toestemming geven voor gebruik van foto en of filmmateriaal.

 

15. Klachten en geschillen:

“Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/”

 

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode

 

*wijzigingen voorbehouden.